Konkurs Praca Miesiąca

 

Przypominamy wszystkim naszym słuchaczom, z każdej pracowni "Nowolipek" o konkursie na najlepszą pracę miesiąca. 

W semestrze zimowym roku 2013 (październik, listopad) zwycięzcami zostali kolejno: Klara Wysocka i Rafał Bakalarczyk. Serdecznie gratulujemy.

Poniżej prezentujemy prace wyróżnione oraz regulamin konkursowy, który też widnieje w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki". Czekamy na kolejnych zwycięzców! 

REGULAMIN KONKURSU „Praca miesiąca”

§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 4 dalej nazywane Organizatorem Konkursu.

2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2012 i trwa do odwołania przez Organizatora, w cyklu comiesięcznym.

3. Konkurs ma charakter otwarty, a biorące w nim udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo zarówno w siedzibie Organizatora jak i na stronie www.nowolipki.edu.pl. Konkurs rozpowszechniony jest w środkach masowego przekazu takich jak Internet szczególnie na profilu Facebook.com/nowolipki

§ 2 – Zasady udziału

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prac Uczestników w wybranym terminie przez nauczycieli Państwowego Ogniska Artystycznego.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest zgłoszenie jego wybranej pracy przez nauczyciela prowadzącego pracownię w Państwowym Ognisku Artystycznym. W jednym cyklu/miesiącu nauczyciel może zgłosić tylko jedną pracę danego Uczestnika. Praca plastyczna – bez wyjątku, z której pracowni pochodzi – bierze udział w wyborze pracy zarówno w etapie wyboru przez „Nowolipkowy” zespół Jury jak i w etapie głosowania przez Internautów.

5. Organizator Konkursu opublikuje maksymalnie w odstępie dwudniowym od wyboru prac Uczestników zdjęcia na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl, a zwycięska praca wyłoniona przez „Nowolipkowe” Jury zostanie wyeksponowana w hallach Galerii „Nowolipki”.

6. Wyboru najlepszej pracy dokona Jury, natomiast Internauci odwiedzający stronę www.nowolipki.edu.pl i głosujący na wybraną przez siebie pracę, wybiorą zdobywców drugiej pierwszej nagrody*.

7. Organizator Konkursu nie uwzględni i nie opublikuje na stronie www.nowolipki.edu.pl zdjęć prac zawierających treści obraźliwe, obsceniczne oraz złożonych poza okresem składnia prac w wyznaczonym cyklu Konkursu lub niezgodnych z niniejszym regulaminem.

8. Uczestnik deklaruje, że posiada wszelkie prawa autorskie do prac złożonych przez nauczycieli Państwowego Ogniska Artystycznego w celu udziału w Konkursie, a także, że powstałe prace zostały wykonane w pracowniach plastycznych Organizatora.

9. W przypadku wątpliwości co do metod oddawania głosów na wybraną pracę (takich jak korzystanie z fikcyjnych kont na portalach społecznościowych, oddawanie głosów z wykorzystywaniem automatycznych programów, skryptów etc. narzucających głosy, zmiany adresów IP etc.) Organizator podejmie decyzję o ich umorzeniu lub zdyskwalifikuje Uczestnika konkursu bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Organizatorzy nie będą prowadzić korespondencji na temat konkursu.

§ 3 – Nagrody
Organizator po zakończeniu trwania jednego cyklu Konkursu, opublikuje na stronie www.nowolipki.edu.pl zwycięzców Konkursu i nagrodzi ich wg poniższych kryteriów:

1. Uczestnikowi Konkursu, którego praca wyłoniona zostanie przez Jury Konkursu, Organizator przekaże nagrodę:kolejny miesiąc w pracowni plastycznej Uczestnika bez opłat/wpłaty na cele statutowe Organizatora.

2. Uczestnikowi Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce w głosowaniu Internautów wg punktacji – decydują znaczniki „i like it”/”lubię to” Organizator przekaże nagrodę:kolejny miesiąc w pracowni plastycznej Uczestnika bez opłat/wpłaty na cele statutowe Organizatora.

* W przypadku, gdy kilka prac otrzyma taką samą ilość głosów o wygranej zdecyduje Jury Konkursu.

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Wszystkie prace, które zwyciężą w Konkursie zostają do dyspozycji Organizatora do końca bieżącego roku akademickiego.

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora Konkursu w Sekretariacie, w siedzibie Państwowego Ogniska Artystycznego w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia zwycięzców każdego cyklu Konkursu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.