o POA

tn_n1
 

Nasza Misja

Naszym celem w kształceniu artystycznym uczestników zajęć, zarówno plastycznych jak i muzycznych jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności. To także pobudzanie do kreatywności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury, kształtowanie zarówno przyszłych twórców jak i świadomych odbiorców sztuki. W realizacji naszej misji przywiązujemy wagę do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń i inspiracji przez uczestników przy współpracy POA z instytucjami kultury, muzeami, galeriami, środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, którzy współtworzą ofertę kulturalną placówki na rzecz lokalnej społeczności poprzez prezentację własnych dokonań i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.

Kilka słów o Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie

Państwowe Ognisko Artystyczne jest warszawską, samorządową placówka artystyczną, działającą na rzecz edukacji artystycznej – plastycznej i muzycznej dzieci i młodzieży. Wspiera i doskonali uzdolnienia artystyczne, ucząc warsztatu i pobudzając do kreatywności w różnych dziedzinach sztuki. Inspiruje i pomaga w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników, promując ich dokonania w środowisku lokalnym. Dba o najwyższe edukacyjne standardy poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogów, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach, zapewniając odpowiednio wyposażony warsztat twórczy, dopasowany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem najnowszych środków artystycznego wyrazu. Działa na rzecz przełamywania barier w dostępie do edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej. Pracy edukacyjnej POA towarzyszy troska o kształcenie w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla inności i niepełnosprawności oraz kształtowania postaw prospołecznych. Działamy w systemie zorganizowanych pracowni artystycznych, plastycznych i muzycznych prowadząc zajęcia warsztatowe, organizując wystawy, konkursy, koncerty. Naszą misję realizujemy w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na bazie autorskich programów.